Serwery CS:GO

Regulamin

 • Wstęp

  Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego Serwery-CSGO.pl. W Regulaminie określone są podstawowe zasady funkcjonowania serwisu, prawa i obowiązki jego użytkowników, oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Serwisu.

 • Zasady ogólne korzystania z Serwisu
  1. Użytkownik może:
  a) zmieniać dane do konta za pomocą opcji dostępnych w panelu konta;
  b) korzystać z Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami Regulaminu;
  2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, Administratora;
  b) przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób;
  c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu;
  3) Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu i jego funkcjonalności do celów innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest
  a) podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich;
  b) umieszczanie w Serwisie materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
  c) umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie;
  d) umieszczanie treści niezwiązanych z tematyką Serwisu;
  e) sugerowanie w jakikolwiek sposób tożsamości lub związków Użytkownika z Administratorem lub ich działaniem;
  f) podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika.
  5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Konta i Serwisu i jego skutki.
  6. Administrator może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika w Serwisie, w jakikolwiek sposób niespełniające lub naruszające postanowienia Regulaminu, bez uprzedzenia lub powiadomienia Użytkownika.
 • Rejestracja
  1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu pól formularza znajdującego się na stronie rejestracji Serwisu.
  2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, dopełni procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.
  3. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
  4. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, dotyczącej Serwisu, działalności Administratora, jego podmiotów dominujących, zależnych lub powiązanych, jak również jego partnerów handlowych.
  4. Założenie Konta nie wymaga od Użytkownika podania danych stanowiących dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych. W przypadku ich podania, dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz ich prezentację w Serwisie.
 • Konto
  1. Konta nie używane (brak skutecznego logowania) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.
  2. Posiadanie własnego Konta w Serwisie jak również przeglądanie i dodawanie serwerów innych materiałów z nim związanych jest bezpłatne.
  3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu, jego Konto może zostać zablokowane (na stałe lub tymczasowo) bądź usunięte bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.
  4. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Konta. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
  5. Każde nowo założone Konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
  6. Administrator będzie domniemywał, że informacje i oświadczenia wysłane z adresu poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika pochodzą od Użytkownika, oraz że czynności dokonane przez osobę zalogowaną do Serwisu z pomocą E-mail/Loginu i Hasła Użytkownika, zostały dokonane przez Użytkownika.
  7. Administrator świadomie nie udostępni Loginu i Hasła Użytkownika osobom trzecim, o ile nie będzie wymagał tego odpowiedni przepis prawa. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do Konta Użytkownika bez świadomego udziału Administratora.
  8. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, zmianę lub nieuprawnione użycie danych lub materiałów umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, a w szczególności w ramach Konta, spowodowane siłą wyższą, awarią lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich, które uzyskały dostęp bez świadomego udziału Administratora.
  9. Zabronione jest
  a) dzielenia konta z innymi osobami/Użytkownikami;
  b) zmiana adres e-mail Konta;
  c) sprzedawanie kont innym osobom;
 • Głosowanie
  1. Zabronione jest używanie programów wspomagających oddawanie głosów.
  2. Administrator serwisu Serwery-CSGO.pl zastrzega sobie prawo do wyłączności w publikowaniu, autoryzacji i modyfikacji głosów.
  3. Użytkownik może oddać tylko jeden głos dziennie na jeden wybrany przez niego Serwer.
  4. Administrator nie ma obowiązku anulowania otrzymanych lub oddanych głosów.
 • Usługi świadczone przez Serwis
  1. Serwis oferuje usługi związane z szeroko pojętą promocją i reklamowaniem Serwerów.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zatrzymania usługi w przypadku naruszenia regulaminu.
  3. Zabronione jest:
  a) prowadzenie jakiekolwiek działalności na skutek której aplikacja klienta może zostać zmodyfikowana;
  b) dodawanie serwerów, które są puste i służą do przekierowywanie na inne serwery;
  c) pobieranie i wysyłanie jakichkolwiek plików przez okienko motd serwera (okna powitalnego);
 • Postanowienia dodatkowe
  1. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
  2. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób i zakresie, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek osobom trzecim bez istnienia podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
  5. Administrator nie gwarantuje właściwego działania Serwisu przy użyciu sprzętu komputerowego, łączy oraz oprogramowania używanych przez Użytkownika, oraz nie ponosi odpowiedzialności za wpływ korzystania z Serwisu na taki sprzęt komputerowy, łącza oraz oprogramowanie, w tym utratę danych lub inne szkody.
  6. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania w Serwisie informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.
  7. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i fotografii umieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z odpowiednich przepisów, w szczególności z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
  8. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom osób trzecich. W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez osoby do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub osób trzecich.
  9. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
  10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skardzione konta dokonywane przez osoby trzecie.
  11. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora na adres e-mail karol1311[a]o2.pl.
 • Regulamin
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu.
  2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Użytkownik może poinformować o tym Administratora, co spowoduje likwidację Konta.